Ajaks-Line / Tilaus / Ajaks-Line Oy:n asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Ajaks-Line Oy:n asiakasrekisterin tietosuojaseloste 24.5.2018

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä.
Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä
Ajaks-Line Oy

Yhteystiedot:
Ajaks-Line Oy
Lehtikatu 21
33340 Tampere

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:
Ajaks-Line Oy/Pekka Virkkunen
Lehtikatu 21
33340 Tampere

2. Rekisteröidyt
Rekisterissä on Pensi Rescue Oy:n yhteistyökumppaneita, asiakkaita ja potentiaalisia asiakkaita.

3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus
Rekisterin pitämisen peruste
– Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella
– Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus
Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:
– kaikenlainen asiakassuhteen hoitaminen
– palveluistamme ja tuotteistamme kertominen sekä niiden kehittämiseen ja parantamiseen liittyvät toimet
– Laskuttaminen ja muu mahdollinen taloudellinen toimenpide

4. Rekisteriin tallennettavatt henkilötiedot
Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot
• nimi
• osoite
• sähköposti
• puhelinnumero

Asiakastiedot
• tiedot ostetuista tuotteista / palveluista sekä näihin liittyvistä asiakaspalautteista yms.

5. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen, joka on mainittu kohdassa 1.

Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme
poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida
poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä
tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §)
määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa
ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.
Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulleRekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että Ajaks-Line Oy rikkoo henkilötietoja käsitellessä voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:
• asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä esim. asiakaskäyntien yhteydessä
• asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta tai asiakkaan lähettämistä sähköposteista

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Henkilötietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin Ajaks-Line Oy:n ulkopuolelle.

8. Käsittelyn kesto
• Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa tai niin pitkään kuin asiakkaalla voidaan olettaa olevan tarvetta Ajaks-Line Oy:n tuotteille tai palveluille.

9. Henkilötietojen käsittelijät
Asiakasrekisteriä käsittelevät Ajaks-Line Oy Oy:n työntekijät.
Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

Asiakasrekisterin käsittelyssä ja suojauksessa noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävien tietojen tietoturvasta huolehditaan asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.